Gïeledarjomh MAGE:se
Maanaj aareh gïeleevtiedimmie – biejjieladtje ektiebarkosne

Maana­gïerten mierie­soejke­sjen mietie saemien maana­gïerte­maanah edtjieh dåarjoem åadtjodh sijjen gïelem vaarje­lidh jïh evtiedidh.


Side 71

Daate gærja hij­ven­laa­kan sjeahta maana­gïer­tesne nuh­tjedh gosse maa­naj gïele­evtie­dim­mine barka. Gærja dorje­sov­veme TRAS-gær­jan mie­tie jïh lea sjïehte­damme gaek­tsie gïele­suer­kide mah TRAS-gær­jesne gååvne­sieh. Gær­jesne vue­sieh­tim­mieh gaavna guk­tie gïe­line barka, vue­sieh­tim­mien gaavh­tan stååke­dim­mien jïh spïeli tjïrrh.

Sae­mien lohkeme­jarnge lea gær­jam Tiltak til TRAS sae­mien­gïe­lese sjïehte­damme.

Oktavuohta